Faculty Administration

FACULTY ADMINISTRATION

Dean Prof. mohamed Atwa
mmatwa@horus.edu.eg
Dean Office Manager Mr. Mohamed Nagah
mnagah@horus.edu.eg
Secretary MS. Samah Ibrahim
sibrahim@horus.edu.eg
Scroll to Top