Faculty Administration

FACULTY ADMINISTRATION

Dean Prof. Abdelaziz Gamil Mekhaimer
amekhaimer@horus.edu.eg
Vice Dean
Management Department
Ahmed El-Setouhi
asetouhi@horus.edu.eg
Dean Office Manager Mr. Mohamed Nagah
mnagah@horus.edu.eg
Secretary MS. Samah Ibrahim
sibrahim@horus.edu.eg
Scroll to Top